Thời khoá biểu các lớp khóa 2021, 2022, 2023 áp dụng từ ngày 19/3/2024 (Riêng lớp ĐCN1-23 áp dụng từ chiều 18/3/2024 – chiều nay 18/3 SV lớp ĐCN1-23 được nghỉ môn Mạch điện).

Tkb Icon

Thời khoá biểu các lớp khóa 2021, 2022, 2023 áp dụng từ ngày 19/3/2024 (Riêng lớp ĐCN1-23 áp dụng từ chiều 18/3/2024 – chiều nay 18/3 SV lớp ĐCN1-23 được nghỉ môn Mạch điện). link download