Trung tâm Ứng dụng khoa học kỹ thuật

I. / Giới thiệu về Trung tâm Trung tâm TT UDKHKT được thành lập theo QĐ số: 1677/QĐ-CĐDK ngày 14/12/2021 của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Dầu Khí “PVCollege” về việc thành lập Trung tâm Ứng dụng khoa học kỹ thuật Tên tiếng Anh: Center of Aoolied Science-Technology Transfer. Gọi tắt là: TT UDKHKT Trụ

Trung tâm dịch vụ bảo dưỡng thiết bị công nghiệp

  Chức năng: Tham mưu, giúp việc và chịu trách nhiệm trước Hiệu trưởng trong công tác đào tạo và kết hợp với dịch vụ bảo dưỡng thiết bị công nghiệp Nhiệm vụ: thực hiện, bao gồm nhưng không giới hạn, những nhiệm vụ chính sau đây: Thực hiện công tác tiếp thị, giới thiệu

Phòng An toàn và Quản lý chất lượng

Chức năng: Tham mưu, giúp việc và chịu trách nhiệm trước Hiệu trưởng về công tác xây dựng và duy trì hệ thống quản lý chất lượng của Nhà trường; công tác an toàn cho toàn bộ các hoạt động của nhà Trường. Nhiệm vụ: thực hiện, bao gồm nhưng không giới hạn, những nhiệm

Phòng Tài chính – Kế toán

Chức năng: Tham mưu, giúp việc và chịu trách trước Hiệu trưởng về công tác tài chính, kế toán và kiểm tra, giám sát tài chính, kế toán; quản lý tài sản của Trường. Nhiệm vụ: thực hiện, bao gồm nhưng không giới hạn, những nhiệm vụ chính sau đây: Thực hiện và đảm bảo

Phòng Tổ chức – Hành chính

  Chức năng: Tham mưu, giúp việc và chịu trách nhiệm trước Hiệu trưởng về công tác tổ chức nhân sự; Tiền lương; Chế độ chính sách; Thi đua khen thưởng, kỷ luật; Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực của Trường; Công tác thư ký, tổng hợp; Văn thư, lưu trữ, cơ yếu;

Phòng Kế hoạch – Tổng hợp

Chức năng: Tham mưu, giúp việc và chịu trách nhiệm trước Hiệu trưởng trong các lĩnh vực về xây dựng định hướng, chiến lược phát triển, kế hoạch sản xuất kinh doanh; công tác đầu tư xây dựng cơ bản; công tác quản lý và khai thác tài sản, cơ sở vật chất của nhà