Thực hiện Kế hoạch hành động quốc gia về phòng, chống rửa tiền

Z4258601578684 2889c522c3f5bd6c7f32b70350abc591 2023096802

Luật phòng, chống ửa tiền (sửa đổi) được Quốc hội khóa XV ký họp số 4 thông qua ngày 15/11/2022 (Luật số 14/2022/QH15): link download Nghị định số 19/2023/NĐ-CP ngày 28/04/2023 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Phòng, chống rửa tiền: link download