Thời khoá biểu lớp Trung cấp Lặn thi công 2024 và TKB các lớp BTTBCĐ2-23, ĐCN2-23, ĐCN1-23 & SCTBTĐH1-22 áp dụng từ 21/5/2024

32 lượt xem

Thời khoá biểu lớp Trung cấp Lặn thi công 2024 và TKB các lớp BTTBCĐ2-23, ĐCN2-23, ĐCN1-23 & SCTBTĐH1-22 áp dụng từ 21/5/2024: Link download