Thông báo tuyển sinh khóa học “Cập nhật một số tiêu chuẩn thiết kế các hệ thống công nghệ trên các giàn khai thác dầu khí”

1100 lượt xem

231017.thongbaochieusinhkhoacapnhatmotsotieuchuanthietkecachethongcongnghetrencacgiankhaithacdaukhi Page 1 231017.thongbaochieusinhkhoacapnhatmotsotieuchuanthietkecachethongcongnghetrencacgiankhaithacdaukhi Page 2 231017.thongbaochieusinhkhoacapnhatmotsotieuchuanthietkecachethongcongnghetrencacgiankhaithacdaukhi Page 3 231017.thongbaochieusinhkhoacapnhatmotsotieuchuanthietkecachethongcongnghetrencacgiankhaithacdaukhi Page 4